Statut

Stowarzyszenia Aktywni - Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju Regionu

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. AKTYWNI - Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju Regionu zwane dalej „Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Swoją działalność prowadzi na rzecz ogółu społeczeństwa. Działalność ta może być odpłatna i nieodpłatna.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz, z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Ręków w gminie Sobótka przy ulicy Nowej 5.

§ 5

Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 7

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz może posiadać godło ustanowione w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

§ 8

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 9

 1. Działalność Stowarzyszenia, w trosce o równe szanse edukacji oraz ze względu na trudną sytuację życiową mieszkańców małych wsi i małych miast, skierowana jest głównie na rzecz mieszkańców wsi: Ręków, Stary Zamek i Olbrachtowice.
 2. W ramach swojej działalności, Stowarzyszenie może rozszerzyć swoją działalność o inne wsie i miasta liczące do 10 tys. mieszkańców (małe miasta) w Regionie.

§ 10

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 1. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi: Ręków, Stary Zamek i Olbrachtowice, oraz zgłaszających się z prośbą o wsparcie innych wsi i małych miast Regionu,
 2. Integracja mieszkańców wsi i małych miast, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu,
 3. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

§ 11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie odpłatne i nieodpłatne szkoły podstawowej na zasadach prawem przewidzianych i wspieranie innych szkół;
 2. Prowadzenie odpłatne i nieodpłatne szkoły ponadpodstawowej na zasadach prawem przewidzianych i wspieranie innych szkół;
 3. Prowadzenie odpłatne i nieodpłatne przedszkola, grupy lub zespołu przedszkolnego;
 4. Prowadzenie odpłatne i nieodpłatne żłobka, grupy lub zespołu żłobków;
 5. Prowadzenie odpłatne i nieodpłatne poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 6. Prowadzenie odpłatne i nieodpłatne świetlicy środowiskowej, domu ludowego, klubu młodzieży i dla dorosłych mieszkańców wsi i małych miast Regionu;
 7. Prowadzenie odpłatne i nieodpłatne Centrum Kształcenia Ustawicznego lub Uniwersytetu Ludowego;
 8. Organizowanie i prowadzenie odpłatne i nieodpłatne wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa, w tym doradztwa rolniczego;
 9. Udzielanie nieodpłatne pomocy dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych;
 10. Tworzenie nieodpłatne lokalnych systemów stypendialnych;
 11. Wspieranie nieodpłatne podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli;
 12. Szeroko rozumianą działalność kulturalną odpłatną i nieodpłatną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury;
 13. Prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności wydawniczej, w tym wydawanie gazetki lokalnej;
 14. Promowanie odpłatne i nieodpłatne działalności Stowarzyszenia poprzez dostępne środki masowego przekazu: radio, TV, Internet itp.;
 15. Organizowanie nieodpłatne wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji oraz pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym prowadzenie odpłatne i nieodpłatne domów opieki i domów dziennego pobytu;
 16. Organizowanie nieodpłatne akcji charytatywnych, festynów, aukcji, odpłatnych i nieodpłatnych koncertów i wystaw;
 17. Promocję odpłatną i nieodpłatną zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć;
 18. Upowszechnianie nieodpłatne i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
 19. Działalność nieodpłatną na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 20. Wspieranie nieodpłatne działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich i z małych miast Regionu;
 21. Nieodpłatne popieranie i rozwijanie inicjatyw społecznych mieszkańców wsi i małych miast Regionu;
 22. Ochronę przyrody i krajobrazu, odpłatne i nieodpłatne wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki;
 23. Upowszechnianie sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, odpłatne i nieodpłatne prowadzenie klubów sportowych i organizowanie odpłatnie i nieodpłatnie obozów wypoczynkowych i sportowych;
 24. Prowadzenie odpłatne i nieodpłatne schronisk turystycznych i campingów;
 25. Organizowanie i prowadzenie odpłatne i nieodpłatne działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi i małych miast Regionu;
 26. Odpłatne i nieodpłatne wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego wsi i małych miast Regionu oraz tworzenie nowych miejsc pracy;
 27. Odpłatne i nieodpłatne organizowanie i prowadzenie wiejskiej kasy zapomogowo-pożyczkowej;
 28. Nieodpłatne wprowadzanie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego i działań na rzecz ekologii;
 29. Odpłatne i nieodpłatne popularyzowanie rolnictwa ekologicznego;
 30. Odpłatne organizowanie przetwórstwa rolno-spożywczego i produkcji zdrowej żywności;
 31. Odpłatne i nieodpłatne promowanie produktów lokalnych;
 32. Nieodpłatne wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi i małych miast w Unii Europejskiej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji;
 33. Nieodpłatne organizowanie Partnerstw lokalnych i regionalnych dla realizacji projektu LEADER i innych projektów finansowanych z Unii Europejskiej, i pozyskiwanie środków na realizację celów tych Partnerstw; podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi i małych miast.
 34. Prowadzenie odpłatne i nieodpłatne usług w zakresie działalności rachunkowo-księgowej i kadrowej.

§ 12

Cały uzyskany dochód Stowarzyszenia przeznaczany jest na działalność, o której mowa w § 9 i § 10 niniejszego statutu.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 13

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne zamieszkałe bądź posiadające siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 14

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych,
 2. Członków wspierających,
 3. Członków honorowych.

§ 15

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, mieszkająca lub zatrudniona we wsiach i małych miastach Regionu, oraz rodzic dziecka uczęszczającego do szkoły, przedszkola lub żłobka;
 2. Członkiem zwyczajnym, za zgodą przedstawicieli ustawowych, może być również osoba małoletnia poniżej 16 lat, jednakże bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 16

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  a) czynnego i biernego prawa wyborczego, a małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym że w składzie zarządu większość będą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych;
  b) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia;
  c) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.
 2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
  a) aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia;
  b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
  c) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 17

 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne prawa członka zwyczajnego.
 2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 16 ust. 2 lit. b) i c).

§ 18

 1. Za zasługi dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie na wniosek Zarządu może przyznać honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu.
 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązków określonych w § 16 ust. 2 lit. c).

§ 19

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
  b) śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
  c) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok;
  d) wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
 3. W przypadku określonym w ust. 1 lit. c) i d), orzeka Zarząd, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
 4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa, stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 4.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 20
Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 21

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków.
 2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 22

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

Walne Zebranie Członków

§ 23

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  b) z głosem doradczym – członkowie wspierający i członkowie honorowi.

§ 24

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz, członkowie w liczbie od 3 do 5.
 5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych na Zebraniu członków Stowarzyszenia.
 6. Członek ustępujących władz, nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
  a) Zarząd,
  b) Komisja Rewizyjna
  c) 1/3 członków Stowarzyszenia.

§ 25

 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy termin.

§ 26

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. uchwalenie statutu i jego zmian,
 2. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 3. wybór i odwołanie prezesa i członków władz Stowarzyszenia,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 5. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 6. podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd,
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 8. inne, wynikające z niniejszego statutu.

§ 27

 1. nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  a) z własnej inicjatywy,
  b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
 2. Zarząd jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 15 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w ust. 1 lit. b) i c).
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
Zarząd

§ 28

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 3 – 7 członków. Wybrany przez Walne Zebranie Prezes zwołuje w trakcie jego trwania pierwsze posiedzenie Zarządu, na którym Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa i ewentualnie Skarbnika lub Sekretarza.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.

§ 29

 1. Do zakresu działania Zarządu należy:
  a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
  b) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
  c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  d) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego,
  e) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,
  f) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  g) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
  h) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
  i) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.
Komisja Rewizyjna

§ 30

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków.

§ 31

 1. Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywanej kontroli wewnętrznej nie podlega Zarządowi.
 2. Członkowie Komisji rewizyjnej:
  a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 32

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

§ 33

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 34

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 35

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  a) składki członkowskie,
  b) darowizny, zapisy i spadki,
  c) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),
  d) dotacje.
 2. Stowarzyszenie nie może przyjmować lub dokonywać płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 36

Prowadzona przez Stowarzyszenie działalność bezwzględnie nie obejmuje:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 37

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: prezesa i wiceprezesa lub prezesa i upoważnionego pisemnie przez Zarząd innego członka Zarządu.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 38

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Statut został uchwalony przez Walne Zebranie Członków w dniu 5 kwietnia 2022 roku